ÚS DE GALETES

Arrow Up

Declaració d’accessibilitat

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web del projecte Museu al carrer de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web www.mnactec.cat/museualcarrer

Situació de compliment

Aquest lloc web encara no és conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre. A continuació s’indiquen els aspectes no conformes.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:


· Contingut no textual: hi ha informació transmesa mitjançant contingut no textual que no és accessible a través d’alternatives textuals.

· Només àudio i només vídeo: els vídeos no disposen de transcripció textual o d’una alternativa en àudio que inclogui la informació transmesa en el contingut visual.

· Subtítols: hi ha vídeos que no disposen de subtítols que incloguin la informació auditiva rellevant per la seva comprensió.

· Informació i relacions: falta de jerarquia en els elements d’encapçalament d’alguns textos.

· Ús del color: hi ha enllaços i altres textos que només es diferencien del text que els envolta mitjançant el color.

· Teclat: hi ha funcionalitats de la pàgina que no són operables a través del teclat.

· Sense trampes pel focus del teclat: Ee focus del teclat pot quedar-se bloquejat en algun element de la pàgina.

· Temps ajustable: hi ha un carrousel amb moviment automàtic que els usuaris amb discapacitat pot ser que no tinguin temps per llegir.

· Posar en pausa i ocultar: el pas de diapositives del carrousel és automàtic i no es pot aturar.

· Evitar blocs: hi ha blocs de contingut repetit en múltiples pàgines que no es poden saltar fent ús del teclat.

· Titulació de pàgines: manca de títols descriptius en diverses pàgines.

· Ordre del focus: en alguns casos la navegació amb tabulador o teclat no segueix l’ordre correcte.

· Propòsit dels enllaços: alguns enllaços no identifiquen quina és la seva funció.

· Gestió del punter: el web incorpora un mapa que implica l’ús de gestos multipunt o que depenen d’una trajectòria realitzada.

· Etiqueta del nom: en els camps de formularis i botons falta que el text visible, que actua com a etiqueta, també formi part del seu nom accessible.

· Identificació d’errors: manca de descripcions textuals dels errors quan els usuaris introdueixen dades en un formulari.

· Processament: errors de codi.

· Nom, funció i valor: manca d’etiquetes als formularis.

· Orientació: existència de zones que no es mostren en qualsevol de les configuracions d’orientació del dispositiu.

· Identificar el propòsit del camp: manca de l’atribut “autocompletar” en els camps dels formularis.

· Contrast: poc contrast del color d’alguns textos.

· Reflow: hi ha contingut que perd informació o funcionalitat en dimensions en àrees de visualització reduïdes.

· Espaiat en el text: hi ha continguts textuals que perden contingut o funcionalitat quan s’ajusta l’espaiat del text.

· Contingut hover o focus: hi ha contingut al menú que només apareix si se situa el ratolí correctament a sobre.

· Encapçalament i etiquetes: hi ha etiquetes de controls i elements d’interacció que no identifiquen quin és el seu propòsit.

· Focus visible: amb la navegació per teclat, no es mostra el focus d’alguns elements.

· Navegació coherent: hi ha elements que no presenten una maquetació consistent en totes les pàgines del web.

· Suggeriments davant errors: suggeriments de correcció poc amigables o descriptius.

· Missatges d’estat: manca de missatges d’estat que poden ser identificats per software.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada l’11 de desembre de 2020.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria d’accessibilitat portada a terme per l’empresa Basetis –Base Technology & Information Services.

Darrera revisió de la declaració: 14 de desembre de 2020.

Observacions i dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

· Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.

· Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.

· Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació per

· conèixer i oposar-te als motius de la desestimació

· instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada

· exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

El compromís del MNACTEC per l'accessibilitat

El web del MNACTEC mnactec.cat/museualcarrer s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís de la Generalitat de Catalunya és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d’agost de 2018), de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost de 2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això en l'àmbit estatal s’ha desenvolupat un real decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.